Browse By

Monthly Archives: April 2014

file0001079543672

Bakit dapat labanan ang academic calendar shift?

Ang academic calendar shift, kasama ng programang K-12, ay bahagi ng pangkalahatang atakeng neoliberal sa edukasyong Pilipino. Higit na papasahulin ng planong calendar shift ang edukasyong komersyalisado, kolonyal at elitista sa bansa. Bahagi ang shift ng mga imposisyon ng US sa planong “integrasyon” ng ASEAN